Tháng Mười Một 28, 2021

Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường dựa theo hình thức nào?

Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường dựa theo hình thức nào?

A. dòng dõi và tiến cử.

B. dòng dõi.

C. khoa cử.

D. tiến cử.

Hướng dẫn

Thời nhà Đường, các khoa thi được mở để tuyển chọn quan lại (không chỉ trong giới quý tộc mà cả con em địa chủ) những người đỗ đạt ra làm quan.

Đáp án cần chọn là: C