Tháng Mười Một 28, 2021

Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì?

Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì?

A. với tay đến tận các địa phương.

B. nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế.

C. tăng cường quyền lực của bộ máy nhà nước.

D. đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.

Hướng dẫn

Dưới thời Đường, bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương; cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương mở khoa thi chọn người ra làm quan.

→ Chế độ phong kiến tạo điều kiện cho quý tộc, địa chủ được tham gia vào bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương đồng thời nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

Đáp án cần chọn là: B