Tháng Mười Một 28, 2021

Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa tướng, Thái uý và thay vào đó bằng chức gì?

Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa tướng, Thái uý và thay vào đó bằng chức gì?

A. Các quan thượng thư phụ trách các bộ

B. Tiết độ sứ

C. Quan văn, quan võ

D. Không thay thế chức nào

Hướng dẫn

Năm 1380, nhà Minh bãi bỏ chức Thừa tướng, Thái úy thay vào đó là các Thượng Thư phụ trách các bộ (6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và hoàn chỉnh bộ máy quan lại.

Đáp án cần chọn là: A