Tháng Bảy 7, 2022

Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý kết nạp đảng viên và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp)?

Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý kết nạp đảng viên và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp)?

A. 60 ngày.

B. 60 ngày làm việc.

C. 45 ngày làm việc.

D. 30 ngày làm việc.

Chọn đáp án là B