Tháng Tư 19, 2024

Câu ca dao sau nói về 1 anh hùng của dân tộc ta. Bạn hãy điền vào chỗ trống để biết rõ đó là ai? Ru con con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi Muốn coi lên núi mà coi Coi ………tướng cỡi voi đánh cồng. Đáp: Bà Triệu ( Lãnh tụ nghĩa quân chống nhà Ngô năm 248).

Câu ca dao sau nói về 1 anh hùng của dân tộc ta. Bạn hãy điền vào chỗ trống để biết rõ đó là ai?

Ru con con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi

Muốn coi lên núi mà coi

Coi ………tướng cỡi voi đánh cồng.

Đáp: Bà Triệu ( Lãnh tụ nghĩa quân chống nhà Ngô năm 248).