Tháng Ba 29, 2023

Trong Tỉnh Kiên Giang huyện nào không có thị trấn? Đáp: Huyện Kiên Hải.

Trong Tỉnh Kiên Giang huyện nào không có thị trấn?

Đáp: Huyện Kiên Hải.