Tháng Tư 19, 2024

Hãy cho biết Bác Hồ sinh ra và mất tại đâu? Đáp: Sinh ra ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên Nam Đàn – Nghệ An, Mất tại Hà Nội.

Hãy cho biết Bác Hồ sinh ra và mất tại đâu?

Đáp: Sinh ra ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên Nam Đàn – Nghệ An, Mất tại Hà Nội.