Tháng Ba 21, 2023

Các câu ca dao sau đây còn thiếu 2 từ chỉ 1 địa danh. Hãy điền vào cho đúng nghĩa? Lên 3 đáng tuổi anh tài Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền Một phen khói lửa dẹp yêu … nhẹ gót thần tiên lên trời Đáp: Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)

Các câu ca dao sau đây còn thiếu 2 từ chỉ 1 địa danh. Hãy điền vào cho đúng nghĩa?

Lên 3 đáng tuổi anh tài

Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền

Một phen khói lửa dẹp yêu

… nhẹ gót thần tiên lên trời

Đáp: Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)