Tháng Tư 16, 2024

\(\sqrt {\frac{9}{{16}}.{x^2}.{y^6}} \) A \(\frac{3}{4}.x.y^3\) B \(\frac{3}{4}.\left| x \right|.y^3\) C \(\frac{3}{4}.\left| x \right|.\left| {{y^3}} \right|\) D \(\frac{3}{4}.x.\left| {{y^3}} \right|\)

\(\sqrt {\frac{9}{{16}}.{x^2}.{y^6}} \)

A \(\frac{3}{4}.x.y^3\)

B \(\frac{3}{4}.\left| x \right|.y^3\)

C \(\frac{3}{4}.\left| x \right|.\left| {{y^3}} \right|\)

D \(\frac{3}{4}.x.\left| {{y^3}} \right|\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {\frac{9}{{16}}.{x^2}.{y^6}} = \sqrt {\frac{9}{{16}}} .\sqrt {{x^2}} .\sqrt {{y^6}} = \frac{3}{4}.\left| x \right|.\left| {{y^3}} \right|\)