Tháng Sáu 8, 2023

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: \(a)\,\,\,\sqrt {180{x^2}} \\ b)\,\sqrt {3{x^2} – 6xy + 3{y^2}} \) A \(\begin{array}{l} a)\,\,6x\sqrt 5 \\ b)\,\,\,\left\{ \begin{array}{l} \left( {x – y} \right)\sqrt 3 \,\,\,\,khi\,\,\,\,x \ge y\\ \left( {y – x} \right)\sqrt x \,\,\,\,khi\,\,\,x < y \end{array} \right.. \end{array}\) B \(\begin{array}{l} a)\,\,\, – 6x\sqrt 5 \\ b)\,\,\left( {x – y} \right)\sqrt 3 \end{array}\) C \(\begin{array}{l} a)\,\,\left\{ \begin{array}{l} 6x\sqrt 5 \,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\ – 6x\sqrt 5 \,\,\,\,khi\,\,\,x < 0 \end{array} \right.\\ b)\,\,\,\left\{ \begin{array}{l} \left( {x – y} \right)\sqrt 3 \,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\ \left( {y – x} \right)\sqrt 3 \,\,\,khi\,\,\,x < y \end{array} \right.. \end{array}\) D \(\begin{array}{l} a)\,\, – 6x\sqrt 5 \\ b)\,\, – \left( {x – y} \right)\sqrt 3 \end{array}\)

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

\(a)\,\,\,\sqrt {180{x^2}} \\ b)\,\sqrt {3{x^2} – 6xy + 3{y^2}} \)

A \(\begin{array}{l}

a)\,\,6x\sqrt 5 \\

b)\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}

\left( {x – y} \right)\sqrt 3 \,\,\,\,khi\,\,\,\,x \ge y\\

\left( {y – x} \right)\sqrt x \,\,\,\,khi\,\,\,x < y

\end{array} \right..

\end{array}\)

B \(\begin{array}{l}

a)\,\,\, – 6x\sqrt 5 \\

b)\,\,\left( {x – y} \right)\sqrt 3

\end{array}\)

C \(\begin{array}{l}

a)\,\,\left\{ \begin{array}{l}

6x\sqrt 5 \,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\

– 6x\sqrt 5 \,\,\,\,khi\,\,\,x < 0

\end{array} \right.\\

b)\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}

\left( {x – y} \right)\sqrt 3 \,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\

\left( {y – x} \right)\sqrt 3 \,\,\,khi\,\,\,x < y

\end{array} \right..

\end{array}\)

D \(\begin{array}{l}

a)\,\, – 6x\sqrt 5 \\

b)\,\, – \left( {x – y} \right)\sqrt 3

\end{array}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,\sqrt {180{x^2}} = \sqrt {36.5{x^2}} = 6\left| x \right|\sqrt 5 = \left\{ \begin{array}{l}6x\sqrt 5 \,\,\,\,\,khi\,\,\,x \ge 0\\ – 5x\sqrt 5 \,\,\,\,\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right..\\b)\,\,\,\sqrt {3{x^2} – 6xy + 3{y^2}} = \sqrt {3\left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right)} = \sqrt {3{{\left( {x – y} \right)}^2}} \\ = \sqrt 3 \left| {x – y} \right| = \left\{ \begin{array}{l}\sqrt 3 \left( {x – y} \right)\,\,\,\,\,khi\,\,\,x \ge y\\ – \sqrt 3 \left( {x – y} \right)\,\,\,\,\,khi\,\,\,\,x < y\end{array} \right..\end{array}\)