Tháng Ba 24, 2023

Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao lá cờ thêu với dòng chữ: “Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng” Khi nào? 15/5/1961 (kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội) 15/5/1966 (kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đội) 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội) 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội)

Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao lá cờ thêu với dòng chữ: “Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Chống Mỹ cứu nước

Thiếu niên sẵn sàng”

Khi nào?

  • 15/5/1961 (kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1966 (kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội)