Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào sau đây không phù hợp với loài vượn cổ trong quá trình tiến hóa thành người ?

Ý nào sau đây không phù hợp với loài vượn cổ trong quá trình tiến hóa thành người ?

A. Sống cách đây 6 triệu năm.

B. Có thể đứng và đi bằng 2 chân.

C. Tay được dung để cầm nắm.

D. Chia thành các chủng tộc lớn.

Hướng dẫn

Đáp án: D