Tháng Năm 31, 2023

Xét hai mênh đề: (I): Tam giác ABC cân khi và chỉ khi nó có hai góc bằng nhau. (II): Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi nó có 4 cạnh bằng nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xét hai mênh đề:

(I): Tam giác ABC cân khi và chỉ khi nó có hai góc bằng nhau.

(II): Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi nó có 4 cạnh bằng nhau.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Cả (I) và (II) đúng

B. (I) đúng và (II) sai

C. Cả (I) và (II) sai

D. (II) đúng và (I) sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu nhận biết tam giác cân và hình vuông.

Lời giải chi tiết:

Tam giác ABC cân khi và chỉ khi nó có hai góc bằng nhau đúng \( \Rightarrow \left( I \right)\) đúng.

Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi \( \Rightarrow \) (II) sai

Chọn B.