Tháng Ba 29, 2023

Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

Viết phân số 131/1000 dưới dạng số thập phân ta được

A. 0,131

B. 0,1331

C. 1,31

D. 0,0131

Hướng dẫn

Ta có: 131/1000 = 0,131

Chọn đáp án A