Tháng Ba 21, 2023

Trong 50kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Trong 50kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

A. 2%

B. 4%

C. 6%

D. 8%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm muối trong nước biển là:

Chọn đáp án B