Tháng Ba 29, 2023

Trên một bản đồ có tỉ lệ xích 1: 135, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 5cm. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

Trên một bản đồ có tỉ lệ xích 1: 135, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 5cm. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

A. 675m

B. 675cm

C. 650m

D. 650cm

Hướng dẫn

Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên thực tế là:

5.135 = 675cm

Chọn đáp án B