Tháng Ba 3, 2024

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa hấu là 98%. Tính lượng nước có trong 5kg dưa hấu?

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa hấu là 98%. Tính lượng nước có trong 5kg dưa hấu?

A. 4,9kg

B. 4,8kg

C. 4,7kg

D. 4,6kg

Hướng dẫn

Lượng nước có trong 5kg dưa hấu là:

Chọn đáp án A