Tháng Ba 29, 2023

15% của một số là 21. Số đó là:

15% của một số là 21. Số đó là:

A. 140

B. 142

C. 145

D. 150

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

A. 110 quả

B. 112 quả

C. 115 quả

D. 118 quả

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

A. 120m và 120m

B. 130m và 110m

C. 150m và 90m

D. 180m và 60m

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

A. 15m

B. 18m

C. 21m

D. 24m

Hướng dẫn

Chọn đáp án C