Tháng Sáu 8, 2023

Viết biểu thức dưới dạng bình phương một tổng, hiệu: \({x^2} – 5x + \frac{{25}}{4}\).

Viết biểu thức dưới dạng bình phương một tổng, hiệu:

\({x^2} – 5x + \frac{{25}}{4}\).

A. \(\left ( x – \frac{5}{2} \right )^{2}\)

B. \(\left ( x + \frac{5}{2} \right )^{2}\)

C. \(\left ( x – \frac{5}{4} \right )^{2}\)

D. \(\left ( x + \frac{5}{4} \right )^{2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) và \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} – 5x + \frac{{25}}{4}\).

\(\begin{array}{l} = {x^2} – 2.\frac{5}{2}x + {\left( {\frac{5}{2}} \right)^2}\\ = {\left( {x – \frac{5}{2}} \right)^2}\end{array}\)

Chọn A.