Tháng Sáu 1, 2023

Tính giá trị biểu thức: \(a)\;A = {y^2} + 4y + 4\) tại \(y = 98\); \(b)B = {x^3} – 3{x^2} + 8x – 1\) tại \(x = 1\).

Tính giá trị biểu thức:

\(a)\;A = {y^2} + 4y + 4\) tại \(y = 98\);

\(b)B = {x^3} – 3{x^2} + 8x – 1\) tại \(x = 1\).

A. \( a) 100 \)

\( b) 1 \)

B. \( a) 100 \)

\( b) 5 \)

C. \( a) 10000 \)

\( b) 1 \)

D. \( a) 10000 \)

\( b) 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(a)\ A={{y}^{2}}+4y+4={{y}^{2}}+2.2.y+{{2}^{2}}={{\left( y+2 \right)}^{2}}\)

Tại \(y=98\) ta có: \(A={{\left( 98+2 \right)}^{2}}={{100}^{2}}=10000\)

\(b)\ B={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+8x-1={{x}^{3}}-3.{{x}^{2}}.1+3.x{{.1}^{2}}-{{1}^{3}}+5x={{\left( x-1 \right)}^{3}}+5x\)

Tại \(x=1\) ta có: \(B={{(1-1)}^{2}}+5.1=5\).