Tháng Năm 31, 2023

Cho \({x^2} + {y^2} = 25\) và \(xy = 12\), giá trị của \({\left( {x – y} \right)^2}\)là:

Cho \({x^2} + {y^2} = 25\) và \(xy = 12\), giá trị của \({\left( {x – y} \right)^2}\)là:

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(2\)

D. \( – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\({{\left( x-y \right)}^{2}}={{x}^{2}}-2.x.y+{{y}^{2}}={{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2xy\)

Tại \({{x}^{2}}+{{y}^{2}}=25\) và \(xy=12\) ta có: \({{\left( x-y \right)}^{2}}=25-2.12=1\)

Chọn B.