Tháng Sáu 8, 2023

Chứng minh rằng với mọi giá trị của \(x\) ta luôn có: \(a) – {x^2} + 4x – 5 0\)

Chứng minh rằng với mọi giá trị của \(x\) ta luôn có:

\(a) – {x^2} + 4x – 5 0\)

A. \( a) – {x^2} + 4x – 5 1, \forall x\)

B. \( a) – {x^2} + 4x – 5 \le -1, \forall x\)

\( b) {{x}^{6}}+3{{x}^{3}}+3\ge \frac{3}{4}, \forall x\)

C. \( a) – {x^2} + 4x – 5 3, \forall x\)

D. \( a) – {x^2} + 4x – 5 1, \forall x\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(a)-{{x}^{2}}+4x-5=-{{x}^{2}}+2.x.2-{{2}^{2}}-1=-\left( {{x}^{2}}-2.x.2+{{2}^{2}} \right)-1=-{{\left( x-2 \right)}^{2}}-1\le -1\)

\(\Rightarrow -{{x}^{2}}+4x-50\) với mọi giá trị của \(x\).