Tháng Tư 16, 2024

Vị tướng nào đã chỉ huy đánh quân xâm lược trên cả 3 miền đất nước và đã hy sinh anh dũng khi bảo vệ thành Hà nội? Đáp: Nguyễn Tri Phương, tên thật là Nguyễn Văn Chương, do những công lao khi làm quan trong triều, ông được vua Tự Đức cải tên là Nguyễn Tri Phương (lấy ý trong câu mưu Dũng thả Tri phương – nghĩa là dũng mãnh lắm mưu chước)

Vị tướng nào đã chỉ huy đánh quân xâm lược trên cả 3 miền đất nước và đã hy sinh anh dũng khi bảo vệ thành Hà nội?

Đáp: Nguyễn Tri Phương, tên thật là Nguyễn Văn Chương, do những công lao khi làm quan trong triều, ông được vua Tự Đức cải tên là Nguyễn Tri Phương (lấy ý trong câu mưu Dũng thả Tri phương – nghĩa là dũng mãnh lắm mưu chước)