Tháng Mười Một 28, 2021

Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay

C. Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á

D. Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo

Hướng dẫn

Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vì: Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay.

Người Ấn Độ đã mang văn hóa truyền thống của mình truyền bá ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rõ rệt mà còn cố học hỏi văn hóa truyền thống Ấn Độ. Đặc biệt là học và sử dụng chữ cổ Ấn Độ, rồi từ đó sáng tạo ra chữ viết của mình.

Một số thành tựu văn hóa truyền thống của Ấn Độ vẫn còn đến ngày này như: tôn giáo cùng các tập tục lễ nghi tôn giáo, kiến trúc đền chùa lăng mộ, văn học truyền thống,…

Đáp án cần chọn là: B