Tháng Mười Một 28, 2021

Yếu tố nào dưới đây là biểu hiện của sự phát triển văn hóa lâu đời ở Ấn Độ?

Yếu tố nào dưới đây là biểu hiện của sự phát triển văn hóa lâu đời ở Ấn Độ?

A. Các công trình kiến trúc Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo được xây dựng ở nhiều nơi.

B. Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hindu giáo qua các thời kỳ với các phong cách kiểu dáng.

C. Những công trình kiến trúc đền đài, cầu máng dẫn nước, trường đấu,… oai nghiêm, đồ sộ.

D. Những công trình kiến trúc tinh tế, tươi tắn và mềm mại.

Hướng dẫn

Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời và phát triển cao, biểu hiện qua các mặt:

– Tôn giáo (Phật giáo và Hindu giáo) cùng với những tập tục và các lễ nghi tôn giáo.

– Cùng với tôn giáo là nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp hình núi, lăng mộ hình bát úp, bán cầu.

– Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hindu giáo qua các thời kỳ, các phong cách kiểu dáng.

– Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn, dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa-li dùng để viết kinh Phật.

Từ chữ viết mà văn học Hindu và văn học truyền thống được ghi lại, được sáng tạo, như hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, các tác phẩm của Ka-li-đa-sa như Sơ-kun-tơ-la…

Đáp án cần chọn là: B