Tháng Sáu 8, 2023

\( – 3\sqrt {80} + 7\sqrt {45} – \sqrt {500} \) A \(\sqrt 5 \) B \( – \sqrt 5 \) C \(2\sqrt 5 \) D \( – 2\sqrt 5 \)

\( – 3\sqrt {80} + 7\sqrt {45} – \sqrt {500} \)

A \(\sqrt 5 \)

B \( – \sqrt 5 \)

C \(2\sqrt 5 \)

D \( – 2\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, sử dụng \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B \).

Lời giải chi tiết:

\( – 3\sqrt {80} + 7\sqrt {45} – \sqrt {500} \)

\(\begin{array}{l} = – 3\sqrt {16.5} + 7.\sqrt {9.5} – \sqrt {100.5} \\ = – 12\sqrt 5 + 21\sqrt 5 – 10\sqrt 5 \\ = – \sqrt 5 \end{array}\)

Chọn B.