Tháng Tư 2, 2023

Vẽ tam giác ABC có AB = 6cm, BC = 6cm và CA = 6cm. Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, C

Vẽ tam giác ABC có AB = 6cm, BC = 6cm và CA = 6cm. Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, C

A. Có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ 6 đỉnh A, B, C, M, N, P?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hướng dẫn

Các tam giác được tạo thành từ 6 đỉnh trên là: ΔAMP; ΔMNP; ΔMNB; ΔNCP; ΔABC

Chọn đáp án B