Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ sau, khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hình vẽ sau, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Ba điểm M, N, P nằm trong tam giác ABC

B. Ba điểm A, B, C nằm ngoài tam giác MNP

C. Ba cạnh của tam giác AMP là AP, AM và MN

Hướng dẫn

Ba điểm M, N, P nằm trên ba cạnh của tam giác ABC. Đáp án A sai

Ba điểm A, B, C nằm ngoài tam giác MNP. Đáp án B đúng

Ba cạnh của tam giác AMP là AP, AM, MP. Đáp án C sai

Chọn đáp án C