Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau: Kể tên các tam giác có trên hình vẽ:

Cho hình vẽ sau:

Kể tên các tam giác có trên hình vẽ:

A. ΔABM; ΔAMC; ΔABC

B. ΔAMC; ΔABC

C. ΔABM; ΔABC

D. ΔABC

Hướng dẫn

Các tam giác có trên hình vẽ là: ΔABM; ΔAMC; ΔABC

Chọn đáp án A.