Tháng Ba 21, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC

B. Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam giác ABC

C. Hình gồm ba điểm không thằng hàng A, B, C được gọi là tam giác ABC

D. Một điểm nằm bên trong tam giác thì sẽ nằm trong cả ba góc của tam giác.

Hướng dẫn

Hình gồm các đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng được gọi là tam giác ABC. Do đó, đáp án A và C là sai

Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì có thể nằm ngoài tam giác ABC hoặc nằm trên cạnh của tam giác ABC. Do đó, đáp án B sai

Một điểm nằm bên trong tam giác thì sẽ nằm trong cả ba góc của tam giác. Đáp án D đúng

Chọn đáp án D