Tháng Ba 1, 2024

Cho đường thẳng d không đi qua O. Trên d lấy sáu điểm A; B; C; D; E; F phân biệt. Có bao nhiêu tam giác nhận điểm O làm đỉnh và hai đỉnh còn lại là hai trong 6 điểm A; B; C; D; E; F

Cho đường thẳng d không đi qua O. Trên d lấy sáu điểm A; B; C; D; E; F phân biệt. Có bao nhiêu tam giác nhận điểm O làm đỉnh và hai đỉnh còn lại là hai trong 6 điểm A; B; C; D; E; F

A. 15

B. 12

C. 6

D. 9

Hướng dẫn

Số tam giác tạo thành thỏa mãn điều kiện đề bài là: 6(6 – 1)/2 = 15 tam giác.

Chọn đáp án A.