Tháng Tư 15, 2024

Vẽ hình liên tiếp theo các cách diễn đạt sau đây: a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm và CA = 6cm b) Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là là trung điểm của AB, BC, CA c) Vẽ tiếp tam giác MNP. d) Đọc tên các đỉnh, các góc, các cạnh của tam giác có 3 đỉnh lấy từ các điểm A, B, C, M, N, P

Vẽ hình liên tiếp theo các cách diễn đạt sau đây:

a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm và CA = 6cm

b) Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là là trung điểm của AB, BC, CA

c) Vẽ tiếp tam giác MNP.

d) Đọc tên các đỉnh, các góc, các cạnh của tam giác có 3 đỉnh lấy từ các điểm A, B, C, M, N, P

Hướng dẫn

Tam giác Đỉnh Góc Cạnh

AMP A, M, P A, M, P AM, MP, AP

MNP M, N, P M, N, P MN, NP, MP

BMN B, M, N B, M, N BM, MN, BN

NCP N, C, P N, C, P NC, CP, NP

ABC A, B, C A, B, C AB, BC, CA