Tháng Ba 21, 2023

Chọn câu đúng nhất: Tam giác ABC là hình có:

Chọn câu đúng nhất: Tam giác ABC là hình có:

A. Ba cạnh AB; AC; BC

B. Ba đỉnh A; B; C

C. Ba góc ∠A; ∠B; ∠C

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Tam giác ABC có ba cạnh AB; AC; BC, ba đỉnh A; B; C và ba góc ∠A; ∠B; ∠C.

Nên cả A, B, C đều đúng.

Chọn đáp án D.