Tháng Tư 16, 2024

Cho hình vẽ sau, có bao nhiêu bán kính ở trong hình?

Cho hình vẽ sau, có bao nhiêu bán kính ở trong hình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Trên hình vẽ có bốn bán kính là: AF, AB, AC, AG

Chọn đáp án D