Tháng Mười Một 30, 2023

Cho hai điểm A, B cách nhau 5cm. Vẽ đường tròn (A; 1,5cm) và đường tròn (B; 2,5cm). Đường tròn (A; 1,5cm) cắt đoạn AB tại C, đường tròn (B; 2cm) cắt đoạn AB tại D. Khẳng định nào sau đây sai?

Cho hai điểm A, B cách nhau 5cm. Vẽ đường tròn (A; 1,5cm) và đường tròn (B; 2,5cm). Đường tròn (A; 1,5cm) cắt đoạn AB tại C, đường tròn (B; 2cm) cắt đoạn AB tại D. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Điểm C nằm trong đường tròn (B; 2cm)

B. Điểm C nằm giữa A và D

C. Điểm D nằm ngoài đường tròn (A; 1,5cm)

D. Điểm D là trung điểm của AB

Hướng dẫn

Ta có: BC > BD nên điểm C nằm ngoài đường đường tròn (B; 2,5cm). Đáp án A sai

AC < AD nên C nằm giữa A và D; và D nằm ngoài đường tròn (A; 1,5cm) . Đáp án B, C đúng

Ta có D nằm giữa A và B, và AD = BD = 2,5cm nên D là trung điểm của A

B. Đáp án D đúng

Chọn đáp án A