Tháng Bảy 2, 2022

UBKT đảng uỷ cơ sở được bầu bao nhiêu uỷ viên?

UBKT đảng uỷ cơ sở được bầu bao nhiêu uỷ viên?

A. Từ 3 đến 5 uỷ viên.

B. Từ 4 đến 6 uỷ viên.

C. Từ 5 đến 7 ủy viên.

D. Từ 7 đến 9 uỷ viên.

Chọn đáp án là A V. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY