Tháng Tư 15, 2024

Tư tưởng chỉ đạo của Chiến dịch Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định là gì? a) Thần tốc, táo bạo, kiên trì, chắc thắng. b) Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. c) Thần tốc, kiên quyết, bất ngờ, chắc thắng. d) Kiên quyết, thần tốc, tiến công, chắc thắng.

Tư tưởng chỉ đạo của Chiến dịch Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định là gì?

a) Thần tốc, táo bạo, kiên trì, chắc thắng.

b) Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

c) Thần tốc, kiên quyết, bất ngờ, chắc thắng.

d) Kiên quyết, thần tốc, tiến công, chắc thắng.