Tháng Tư 19, 2024

Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện là ai trong 4 tên dưới đây: a) Nguyễn Văn Thiệu. b) Nguyễn Cao Kỳ. c) Dương Văn Minh. d) Trần Văn Hương.

Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện là ai trong 4 tên dưới đây:

a) Nguyễn Văn Thiệu. b) Nguyễn Cao Kỳ.

c) Dương Văn Minh. d) Trần Văn Hương.