Tháng Tư 16, 2024

“… Từ trước ngày cách mạng mùa thu. Trong đội em đã có Kim Đồng. Đi liên lạc giúp cách mạng…”. Lời bài hát trên là của bài hát nào, do ai sáng tác? Bài “Năm cánh sao vui”. Nhạc và lời Phong Nhã Bài “Sao vui của em”. Nhạc và lời Lê Minh Cường Bài “Em rất yêu đội nhi đồng”. Nhạc và lời Phong Nhã Bài “Em rất yêu Đội nhi đồng”. Nhạc và lời Trần Khiết Tường

“… Từ trước ngày cách mạng mùa thu. Trong đội em đã có Kim Đồng. Đi liên lạc giúp cách mạng…”. Lời bài hát trên là của bài hát nào, do ai sáng tác?

  • Bài “Năm cánh sao vui”. Nhạc và lời Phong Nhã
  • Bài “Sao vui của em”. Nhạc và lời Lê Minh Cường
  • Bài “Em rất yêu đội nhi đồng”. Nhạc và lời Phong Nhã
  • Bài “Em rất yêu Đội nhi đồng”. Nhạc và lời Trần Khiết Tường