Tháng Tư 19, 2024

Nhà Bác học lớn, khi mất đi tên của ông được đặt làm tên một giải thưởng lớn dành cho những cá nhân và tổ chức có nhiều cống hiến quan trọng vì mục đích Hòa Bình – Hãy cho biết tên nhà Bác học đó? Đáp: Alfred Nobel

Nhà Bác học lớn, khi mất đi tên của ông được đặt làm tên một giải thưởng lớn dành cho những cá nhân và tổ chức có nhiều cống hiến quan trọng vì mục đích Hòa Bình – Hãy cho biết tên nhà Bác học đó?

Đáp: Alfred Nobel