Tháng Mười Hai 6, 2023

Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, tại Pắc bó, Cao Bằng, Bác Hồ thay mặt quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Đông Dương, tại hội nghị này theo sáng kiến của Bác đã thành lập một Mặt trận dân tộc thống nhất và cho ra đời một tờ báo. Cho biết tên của Mặt trận thống nhất này và tên của tờ báo? Đáp: Mặt trận dân tộc thống nhất tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Gọi tắt là Việt Minh) và tờ báo tên là Việt Nam Độc Lập.

Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, tại Pắc bó, Cao Bằng, Bác Hồ thay mặt quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Đông Dương, tại hội nghị này theo sáng kiến của Bác đã thành lập một Mặt trận dân tộc thống nhất và cho ra đời một tờ báo. Cho biết tên của Mặt trận thống nhất này và tên của tờ báo?

Đáp: Mặt trận dân tộc thống nhất tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Gọi tắt là Việt Minh) và tờ báo tên là Việt Nam Độc Lập.