Tháng Ba 29, 2023

Trong một bài thơ Bác Hồ viết: “Sáng ra bờ suối, tối vào hàng Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang” Hãy cho biết tên bài thơ trên và tên của “suối”, “hang”, “sử Đảng”, được nhắc đến trong bài thơ. Đáp: Bài thơ có tên là “Tức cảnh Pắc Pó”. Trong bài thơ Bác nói suối Lênin, hang Pắc bó và quyển “Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô” do Bác dịch vắn tắt làm tài liệu huấn luyện lý luận và thực hành cho cán bộ cách mạng.

Trong một bài thơ Bác Hồ viết:

Sáng ra bờ suối, tối vào hàng

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Hãy cho biết tên bài thơ trên và tên của “suối”, “hang”, “sử Đảng”, được nhắc đến trong bài thơ.

Đáp: Bài thơ có tên là “Tức cảnh Pắc Pó”. Trong bài thơ Bác nói suối Lênin, hang Pắc bó và quyển “Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô” do Bác dịch vắn tắt làm tài liệu huấn luyện lý luận và thực hành cho cán bộ cách mạng.