Tháng Tư 2, 2023

Từ những năm 20 của thế kỷ XX, với bút danh Nguyễn Ái Quốc, Người đã viết các bài văn chính luận đăng trên tờ báo nào sau đây ở nước Pháp? Người cùng khổ Nhân đạo Đời sống thợ thuyền Cả 3 tờ báo trên

Từ những năm 20 của thế kỷ XX, với bút danh Nguyễn Ái Quốc, Người đã viết các bài văn chính luận đăng trên tờ báo nào sau đây ở nước Pháp?

  • Người cùng khổ
  • Nhân đạo
  • Đời sống thợ thuyền
  • Cả 3 tờ báo trên