Tháng Sáu 1, 2023

Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành nếu:

Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành nếu:

A. \(\widehat{A}=\widehat{C}\)

B. \(AB=CD,BC=AD\)

C. \(AB\parallel CD\)

D. \(BC=AD\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình bình hành: Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành nếu \(AB=CD,AD=BC\) ( dấu hiệu nhận biết).

Chọn B.