Tháng Ba 29, 2023

Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ có một thời gian dạy học. Lúc đó Bác dạy chữ Nôm và thể dục. Hãy cho biết Bác đã dạy ở trường nào? Đáp: Trường Dục Thanh – Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Bình Thuận)

Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ có một thời gian dạy học. Lúc đó Bác dạy chữ Nôm và thể dục. Hãy cho biết Bác đã dạy ở trường nào?

Đáp: Trường Dục Thanh – Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Bình Thuận)