Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Mất vào năm nào, tại đâu? Đáp: Bác Hồ sinh vào ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất năm 1969 tại Hà Nội.

Hãy cho biết Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Mất vào năm nào, tại đâu?

Đáp: Bác Hồ sinh vào ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất năm 1969 tại Hà Nội.