Tháng Ba 29, 2023

Trong tự nhiên có những loài rất khỏe mạnh. Hãy cho biết loài nào, chúng có thể kéo những vật nặng hơn chúng 300 lần và nâng những vật nặng hơn 50 lần trọng lượng? Đáp: Loài kiến

Trong tự nhiên có những loài rất khỏe mạnh. Hãy cho biết loài nào, chúng có thể kéo những vật nặng hơn chúng 300 lần và nâng những vật nặng hơn 50 lần trọng lượng?

Đáp: Loài kiến