Tháng Ba 31, 2023

Hãy cho biết: đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn? Hoàng Bình Quân Trần Lưu Hải Đào Ngọc Dung Vũ Văn Tám

Hãy cho biết: đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn?

  • Hoàng Bình Quân
  • Trần Lưu Hải
  • Đào Ngọc Dung
  • Vũ Văn Tám