Tháng Tư 19, 2024

Hãy cho biết đoạn thơ sau đây được trích từ bài thơ nào? Tác giả bài thơ là ai? Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre Đất nước – Nguyễn Đình Thi Việt Bắc – Tố Hữu Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Hãy cho biết đoạn thơ sau đây được trích từ bài thơ nào? Tác giả bài thơ là ai?

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre

  • Đất nước – Nguyễn Đình Thi
  • Việt Bắc – Tố Hữu
  • Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên
  • Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên