Tháng Mười 16, 2021

: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỷ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỷ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết
quả của phép lai:
A. Aa x Aa
B. Aa x aa và AA x Aa
C. AA x Aa và AA x aa
D. AA x aa

Hướng dẫn

Trường hợp: P: Aa x aa và AA x Aa -> F1 tỷ lệ phân tính 1 : 1
Đáp án cần chọn là: B